Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Ostatnio dodane

Mapki lokalizacji

Aktualności

Biuletyn Informacji Publicznej
02.10.2019
OGŁOSZENIE O NABORZE
z dnia 02-10-2019 r.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach ogłasza
nabór na 1 stanowisko pracownika socjalnego
Praca pracownika socjalnego będzie wykonywana w ramach umowy na zastępstwo, na cały etat. Zatrudnienie od 4 listopada 2019 r.
 
Wymagania niezbędne na wskazanym stanowisku pracy:
- wykształcenie zgodne z art. 116 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.)
- pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
1. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
2. ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;
3. do dnia 31 grudnia 2013r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
a) pedagogika;
b) pedagogika specjalna;
c) politologia;
d) polityka społeczna;
e) psychologia;
f) socjologia;
g) nauki o rodzinie.
Wymagania:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • wykształcenie zgodne z wymogami dla pracownika socjalnego określonymi w ustawie o pomocy społecznej
 • mile widziane doświadczenie zawodowe
 • znajomość przepisów m.in. ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
 • znajomość przepisów KPA w zakresie decyzji i odwołań
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 • dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy
 • dobra znajomość obsługi komputera
 • odpowiedzialność, sumienność, wysoka kultura osobista
 • umiejętność organizacji pracy własnej i w zespole.
Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny
 • CV
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje zawodowe
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach potwierdzających umiejętności przydatne na stanowisku pracownik socjalny
 • posiadane opinie lub referencje
 • kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy - świadectwa pracy, aktualnych zaświadczeń z zakładu pracy
 • oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz że korzysta z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
 • oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie MOPS w Żarach, ul. Domańskiego 1, pok. 15, w godz. od 7:00 do 15:00, z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego - umowa na zastępstwo".
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 68 475 55 92 lub 68 475 55 96.
Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia do rozmowy tylko wybranych kandydatów.

Załączniki