Ostatnio dodane

Mapki lokalizacji

Deklaracja dostępności

Biuletyn Informacji Publicznej
19.03.2014

Deklaracja dostępności cyfrowej

 
Wstęp Deklaracji
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.mops.zary.pl Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach.
 
Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2011-04-21. Strona jest aktualizowana na bieżąco.
 
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków,
  • część dokumentów PDF została opublikowana bez warstwy tekstowej,
  • brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 
Skróty klawiaturowe(accesskey):
  [u] – Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności
  [m] – Szybki przeskok do bloku: menu główne
  [t] – Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści
  [s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka
  [l] – Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe
 
Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych (na dzień dzisiejszy) wersjach przeglądarek internetowych:
  Google Chrome v 80.X - lewy ALT + [litera_skrótu]
  Mozilla Firefox v 74.X - lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu]
  Internet Explorer v 11.X - lewy ALT + [litera_skrótu]
  Opera 67.X - lewy ALT + [litera_skrótu]
 
Oprócz powyższych skrótów w każdej z przeglądarek działa pojedynczy przeskok, który uruchamiamy wciskając przycisk TAB
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest: Marek Kostrubiec marek.kostrubiec@mops.zary.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 68 475 55 86.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
 
Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- budynek główny
ul. Parkowa 8
68-200 Żary
Usytuowanie
Najbliższe przystanki komunikacji miejskiej znajdują się przy ul. Ułańskiej, około 300m od budynku, a postój taxi w odległości ok. 300 m, przy ul. Podchorążych. Miejsca parkingowe znajdują się przy budynku. Jedno miejsce postojowe jest oznaczone i przewidziane dla samochodu, z którego korzystają osoby niepełnosprawne. Wjazd bramą główną. Teren od strony południowej, zachodniej i północnej jest utwardzony.
Wejście do budynku
Do budynku można się dostać wejściem A lub B. Wejście A jest główne. Wejście B jest współdzielone z wejściem do Dziennego Domu Wsparcia oraz Dziennego Domu „Senior+”. Do wejścia B prowadzi pochylnia dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Oba wejścia posiadają szerokie drzwi. Osoby chcące skorzystać z windy wewnątrz budynku powinny się kierować do wejścia B, skąd do windy będą miały najbliżej. Przed wejściem A znajduje się wysoki stopień.
Dostosowanie budynku
Korytarze są szerokie i obszerne. Posadzki w pomieszczeniach są antypoślizgowe. Przy wejściach A i B oraz na pierwszym piętrze znajdują się tyflografiki dla osób niewidomych i słabowidzących. Są to jedyne oznaczenia ułatwiające poruszanie się po budynku osobom niewidomym, czy słabowidzącym. Wewnątrz budynku, na lewo od wejścia B, znajduje się winda umożliwiająca dotarcie na wysoki parter oraz pierwsze piętro. Niektóre ściany są wyposażone w poręcze, które ułatwiają poruszanie się. W budynku są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Obsługa klienta niepełnosprawnego
Osoby niesłyszące mogą korzystać z pomocy tłumacza języka migowego. W budynku są pomieszczenia dostosowane do obsługi klienta niepełnosprawnego. Każdy z pracowników pomoże Ci w poruszaniu się, jeśli będzie taka potrzeba. Osoby z psem asystującym mają prawo wstępu do budynku.
 
Dzienny Dom Senior+
Dzienny Dom Wsparcia
ul. Parkowa 8
68-200 Żary
Usytuowanie
Najbliższe przystanki komunikacji miejskiej znajdują się przy ul. Ułańskiej, około 300m od budynku, a postój taxi w odległości ok. 300 m, przy ul. Podchorążych. Miejsca parkingowe znajdują się przy budynku. Jedno miejsce postojowe jest oznaczone i przewidziane dla samochodu, z którego korzystają osoby niepełnosprawne. Wjazd bramą główną. Teren od strony południowej, zachodniej i północnej jest utwardzony.
Wejście do budynku
Wchodzimy do Dziennego Domu przez wejście B, a potem drzwiami na prawo. Budynek jest jednokondygnacyjny - brak schodów. Drzwi wejściowe są szerokie, nie mają progów.
Dostosowanie budynku
Korytarze są szerokie i obszerne. Posadzki w pomieszczeniach są antypoślizgowe. Na ścianie na wprost wejścia B wisi tyflografika z rozkładem pomieszczeń znajdujących się na kondygnacji. Toalety są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Obsługa klienta niepełnosprawnego
Osoby niesłyszące mogą korzystać z pomocy tłumacza języka migowego. W budynku są pomieszczenia dostosowane do obsługi klienta niepełnosprawnego. Każdy z pracowników pomoże Ci w poruszaniu się, jeśli będzie taka potrzeba. Osoby z psem asystującym mają prawo wstępu do budynku.
 
Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Bohaterów Getta 19
68-200 Żary
Usytuowanie
Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej (w kierunku ul. Ułańskiej) znajduje się przy ul. Bohaterów Getta, około 130 m od budynku, a postój taxi znajduje się przy ul. Ratuszowej, w odległości ok. 1km. Miejsca parkingowe znajdują się przy budynku, od strony ul. Pszennej. Na terenie ośrodka chodniki oraz krawężniki są równe, ale poza ogrodzeniem napotkasz wiele nierówności i zbyt wysokie krawężniki. Jest możliwość skorzystania z telefonu w wypadkach losowych.
Wejście do budynku
Budynek jest siedzibą ośrodków zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych (Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy), dlatego też jest przystosowany do przyjęcia osób na wózkach inwalidzkich oraz osób z problemami w poruszaniu się. Budynek jest parterowy, wyposażony jest w dwie pochylnie oraz dodatkowe poręcze. Jedna z pochylni znajduje się przy parkingu od ul. Pszennej, druga zaś przy wejściu od strony patio. Wejścia do budynku mają odpowiednią szerokość.
Dostosowanie budynku
W budynku korytarze są szerokie, brakuje zamontowanych poręczy wzdłuż ścian. Posadzki w pomieszczeniach są antypoślizgowe. Osoby słabowidzące oraz niewidomi mogą mieć problem, gdyż nie ma oznaczeń ułatwiających poruszanie się po budynku. Nie ma progów, futryny są poszerzone. W razie potrzeby masz do dyspozycji cztery toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
Obsługa klienta niepełnosprawnego
Osoby niesłyszące mogą korzystać z pomocy tłumacza języka migowego, który znajduje się w głównym budynku przy ul. Parkowej 8. W budynku są pomieszczenia dostosowane do obsługi klienta niepełnosprawnego. Każdy z pracowników pomoże Ci w poruszaniu się, jeśli będzie taka potrzeba. Osoby z psem asystującym mają prawo wstępu do budynku.