Zespół Interdyscyplinarny

Biuletyn Informacji Publicznej
23.06.2020
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
 
Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzi-nie na terenie Gminy Żary o statusie miejskim, jest:
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713),
 •  
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz.1507; zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i poz. 1690),
 •  
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r. poz. 218),
 •  
 • Uchwała NR VI/71/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie trybu powoływania i odwoły-wania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Żarach działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 •  
Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie to grupa specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu.
 
Prace Zespołu Interdyscyplinarnego mają na celu:
 • zatrzymanie przemocy w rodzinie,
 • inicjowanie interwencji wobec sprawcy przemocy,
 • zapewnienie bezpieczeństwa poszczególnym członkom rodziny,
 • przywrócenie godności osobom słabszym, narażonym na skrzywdzenie,
 • zaplanowanie działań w dalszej perspektywie, aby zmniejszyć szkody wynikających z doświadczania przemocy,
 • zmianę sytuacji prawnej – działania prawne podejmowane są przez klienta i instytucje.
Zespół może powołać grupę roboczą- zespół specjalistów, którzy bezpośrednio współpracują z rodziną. W skład grupy roboczej mogą wchodzić: pracownicy socjalni, dzielnicowi, specjaliści ds. terapii uzależnień, psycholodzy, pedagodzy, kuratorzy sądowi.
 
Zadaniem grup roboczych jest:
 • opracowanie i realizacja planu pomocy rodzinie dotkniętej problemem przemocy,
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 • dokumentowanie podejmowanych działań oraz ich efektów.
Prace Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych realizowane są w ramach obowiązków służbowych i zawodo-wych. Dokumentacja pracy zespołu i grup roboczych nie jest jawna i nie podlega udostępnieniu osobom trzecim. Wymienione działania prowadzone są w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”.